top of page
contact_page-title.jpg

INTEGRITETSPOLICY

home1-bg1.png

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra tjänster när du skapar en ansökan. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Se också vår personuppgiftspolicy för mer information om NORDIC BEST ENERGI hantering av personuppgifter.

NORDIC BEST ENERGI är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du har frågor eller synpunkter med anledning av denna Policy är du välkommen att kontakta oss via de uppgifter som anges i punkt 11 nedan.

Om du inte vill bli kontaktad av Nordic Best Energi så bör du höra av sig till oss via kundservice och be att få telefonnumret uppsatt på NORDIC BEST ENERGI spärrlista.

1.Definitioner

”Personuppgifter” är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan hänföras till en fysisk person.

”Behandling” av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, analysering, strukturering, organisering, ändring, överföring och lagring av personuppgifter.

”Personuppgiftsansvarig” är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna.

Med ”kund” hos NORDIC BEST ENERGI menas en fysisk person som använder, har använt eller har uttryckt en önskan att använda eller på annat sätt kan relateras till någon av de tjänster som tillhandahålls av NORDIC BEST ENERGI.

2.Vilka personuppgifter

2.1. Personuppgifter som NORDICBEST ENERGI samlar in från dig

NORDIC BEST ENERGI samlar in följande personuppgifter från dig i samband med att du ansöker om ett elavtal:

– Person- och kontaktuppgifter
– För- och efternamn
– Adress
– Telefonnummer
– E-postadress

– Personnummer
– Boendeform

– Förbrukningsuppgifter
– Anläggnings- och områdes-ID
– Uppgifter från kreditupplysning
– Betalningshistorik
– Förbrukning

[Vänligen notera att vi kan komma att spela in våra telefonsamtal med dig i syfte att dokumentera vårt avtal med dig samt för hantering av kundsupportärenden.]

Automatiskt insamlad information

Viss information inhämtas automatiskt när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, t.ex.

Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Information om hur du har interagerat med oss och våra tjänster, dvs. hur du har använt våra tjänster, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc. Se vår Cookie policy för mer information om vilka cookies vi använder, för vilka ändamål vi använder dessa cookies och hur du kan blockera eller radera cookies.

2.2. Personuppgifter som NORDICBEST ENERGI samlar in från andra

Kreditupplysning

I samband med att du tecknar ett elavtal behöver NORDIC BEST ENERGI inhämta en kreditupplysning om dig vilket görs via Bisnode AB alternativt via UC. Kreditupplysningen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra elavtal. Enligt lag så kommer Bisnode AB alternativt UC skicka omfrågandekopia till dig så du vet vilken information som har lämnats ut. De personuppgifter som inhämtas genom kreditupplysningen är:

 •  Folkbokföringsuppgifter

 • Taxeringsuppgifter

 •  Kreditvärdighet

 •  Information om eventuella betalningsanmärkningar och eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden

 •  Eventuellt ytterligare uppgifter som krävs för att utföra våra tjänster

Följande uppgifter hämtas från av en tredjepart (Zavann AB, org nr 556751-5514 och/eller ElKlart org nr 559254-0487), som NORDIC BEST ENERGI använder sig av vid fullmaktsprocessen:

 • Områdeskod, består av tre bokstäver och preciserar i vilket område din bostad tillhör

 • Anläggningsnummer, är det nummer som kan precisera vilken mätpunkt elen ska levereras till

Årsförbrukning, är en ungefärlig siffra på hur stor mängd el din anläggning förbrukar på ett år

Bindningstid, din nätägare uppger hur lång bindningstid du har kvar på ditt nuvarande elavtal

Data som delas med tredjepart:

Samtliga personuppgifter delas i någon form med tredje part för att NORDIC BEST ENERGI ska kunna fullgöra sin tjänst till er som kund.

Externa adressregister

I syfte att hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta i enlighet med god registervård kan vi även komma att uppdatera och/eller komplettera dina personuppgifter från offentliga register, t.ex. från SPAR och Bisnode AB.

 

2.3. Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda uttryckligt angivna ändamål och om det finns en rättslig grund för behandlingen. Nedan kan du se vilka personuppgifter NORDIC BEST ENERGI behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och den rättsliga grunden för behandlingen.

För vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, Kategorier av personuppgifter (se ovan vilka personuppgifter som ingår inom respektive kategori), Rättslig grund för behandlingen

Tillhandahållande av våra tjänster.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra elavtal, inbegripet för att kunna kommunicera med dig inom ramen för våra tjänster (t.ex. via post, telefon, sms, e-post, e-postformulär, konton i sociala medier eller via vår chatt-funktion). Inom ramen för tillhandahållandet av våra tjänster kommer vi ta del av den kreditupplysning som görs om dig (se närmare ovan för ytterligare information).

 

Person- och kontaktuppgifter, Kreditupplysning, fullgörande av vårt avtal med dig eller (när det gäller behandling av uppgifter innan ett kundförhållande uppkommit) för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås.

Fullgöra rättsliga förpliktelser. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag, regelverk, domslut eller myndighetsbeslut. Vi är exempelvis enligt bokföringslagen (1999:1078) skyldiga att spara vissa uppgifter för att uppfylla vår bokföringsskyldighet.

Person- och kontaktuppgifter Fullgörande av rättslig förpliktelse. Kundserviceärenden.

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att kunna ge dig relevant kundservice, t.ex. identifiering, kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon, e-post eller andra digitala kanaler, inklusive sociala medier) samt för utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).

Person- och kontaktuppgifter, Kreditupplysning, Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kan även komma att användas för att skicka dig nyhetsuppdateringar och direktmarknadsföring avseende NORDIC BEST ENERGI:s tjänster. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla dig nyhetsuppdateringar och marknadsföring avseende våra tjänster.

Utvärdering, utveckling och förbättring av våra tjänster samt statistik- och analysändamål. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system för kundkollektivet i stort. Detta kan t.ex. innebära anpassning av våra tjänster och system för att bli mer användarvänliga (t.ex. förbättra användargränssnittet på vår webbplats för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används), framtagande av underlag för att utveckla och förbättra våra tjänster och våra IT-system (t.ex. för att generellt höja säkerheten).

Baserat på de uppgifter vi samlar in sorteras du in i en typgrupp för vilket vi sedan genomför analyser på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi utvecklar och anpassar våra tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Förhindra missbruk av våra tjänster samt utreda brott och oegentligheter. Vi kan behandla dina personuppgifter för att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av våra tjänster eller i samband med användning av våra tjänster i strid med användarvillkoren, eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller andra potentiella hot mot NORDIC BEST ENERGI, våra kunders eller andras rättigheter.

Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott och andra oegentligheter mot NORDIC BEST ENERGI.

Person- och kontaktuppgifter, kundengagemang inom koncernen. Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt. *Marknadsföring syftar till att kunna marknadsföra NORDIC BEST ENERGIs tjänst, tilläggstjänster, tjänster inom Enklare koncernen samt samarbetspartners tjänster.

 

2.4 Automatiserat Beslutsfattande

För att kunna tillhandahålla en korrekt, rättvis och likvärdig process använder vi oss i vissa fall av så kallat ”automatiserat beslutsfattande”. Med automatiserat beslutsfattande menas beslut som enbart grundas på automatiserad behandling av dina personuppgifter, t.ex. med hjälp av algoritmer eller programkod. När du ansöker om ett elavtal matchas dina personuppgifter automatiskt med de regler och villkor som NORDIC BEST ENERGI har tagit fram. Exempelvis accepterar vi inte om en kund har en registrerad uppgift om en betalningsanmärkning hos Kronofogdemyndigheten varför din ansökan om elavtal kan komma att avslås automatiskt.

NORDIC BEST ENERGI har vidtagit åtgärder för att säkerställa att det automatiserade beslutsfattandet sker på ett korrekt sätt. Om du är missnöjd med ett beslut som fattats automatiserat kan du begära ytterligare information om grunden för beslutet eller begära att beslutet omprövas genom att kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges i punkt 11 nedan i denna Policy.

3.Om du inte längre vill få direkt marknadsföring från NORDICBEST ENERGI

Om du inte längre vill att NORDIC BEST ENERGI kontaktar dig för marknadsföring kan du kontakta oss på info@nordicbestenergi.se och begära att vi spärrar dig från fortsatta kontakter i marknadsföringssyfte.

4.Om du inte längre vill få direkt marknadsföring från NORDIC BEST ENERGI

4.1. Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

För att kunna tillhandahålla dig våra låne- och försäkringsförmedlingstjänster behöver vi dela dina personuppgifter med de parter som vi samarbetar med.

 

För att få tillgång till vår kundportal efter det att du har blivit kund krävs inloggning med BankID, varför vi behöver dela dina personuppgifter med BankID för att möjliggöra en säker inloggning och för att kunna säkerställa din identitet.

NORDIC BEST ENERGI kan också komma att överföra dina personuppgifter till myndigheter som t.ex. Polisen, Skatteverket eller Energimyndigheten om det görs en utredning av misstänkt brott eller andra oegentligheter eller om BEST ENERGI annars har en skyldighet att lämna ut uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

För det fall NORDIC BEST ENERGI, eller en väsentlig del av BEST ENERGI:s tillgångar, kan komma att säljas till en tredje part, kan dina personuppgifter även komma att delas till sådan tredje part med anledning av sådan försäljning.

NORDIC BEST ENERGI kan komma att dela eller sälja delar av dina personuppgifter till andra bolag som arbetar inom privatekonomi, så som bl.a. bolån, el, försäkringar, etc.

 

När dina personuppgifter delas med ett företag (eller myndighet) som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

4.2. Leverantörer (personuppgiftsbiträden)

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samarbetar vi med externa leverantörer. Dessa leverantörer utgör så kallade personuppgiftsbiträden till NORDIC BEST ENERGI. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. NORDIC BEST ENERGI ansvarar fortfarande, i egenskap av personuppgiftsansvarig, för behandlingen av personuppgifterna. NORDIC BEST ENERGI har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl.a.:

[Marknadsföring (print och distribution, utskick av nyhetsbrev och marknadsföring, sociala medier, mediebyråer och reklambyråer)]

IT-tjänstleverantörer (t.ex. företag som hanterar nödvändig drift, datalagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

Ekonomi, bokföring och redovisningsföretag

När vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (se ovan). Vi säkerställer vidare att leverantörerna kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. Vi har skriftliga avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

5.Var behandlar vi dina personuppgifter?

I allmänhet behandlas personuppgifterna inom Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES), men NORDIC BEST ENERGI kan i vissa fall komma att överföra personuppgifter till och behandla dessa i länder utanför EU/EES (ett så kallat ”tredje land”). För det fall överföring och behandling av personuppgifter sker utanför EU/EES säkerställer NORDIC BEST ENERGI att lämpliga skyddsåtgärder finns. Lämpliga skyddsåtgärder kan t.ex. vara tecknande av avtal som inkluderar standardavtalsklausuler för dataöverföring som antagits och godkänts av EU-kommissionen, anlitande av företag i länder som EU-kommissionen beslutat har en godkänd nivå av dataskydd eller anlitande av företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Om du vill få ytterligare information om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES eller få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss på info@nordicbestenergi.se.

6.Vad händer om du inte vill lämna de uppgifter som vi efterfrågar?

För att kunna tillhandahålla dig våra elavtal behöver vi kunna verifiera din betalningsförmåga och ta en kreditupplysning på dig. Om du inte vill lämna dessa uppgifter till oss, eller om du motsätter dig att vi tar en kreditupplysning på dig, kan följden bli att NORDIC BEST ENERGI inte kan tillhandahålla dig elavtal.

Du har alltid rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Att du motsätter dig sådan användning påverkar inte din möjlighet att få ta del av våra andra tjänster inom koncernen.

7.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din personliga integritet är viktig för oss på NORDIC BEST ENERGI. NORDIC BEST ENERGI vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse. NORDIC BEST ENERGI använder sig av väletablerade och säkra krypteringsmetoder. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

8.Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

NORDIC BEST ENERGIs behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att personuppgifterna inte lagras eller behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Personuppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och så länge som vi behöver uppgifterna för att kunna uppfylla vårt avtal med dig.

 

Personuppgifter om dig kan komma att sparas även efter att kundförhållandet upphört om det krävs för att NORDIC BEST ENERGI ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag och regelverk, t.ex. bokföringslagen och ellagen eller om NORDIC BEST ENERGI behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9.Vilka är dina rättigheter?

9.1. Din rätt till tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig

Du har rätt att från NORDIC BEST ENERGI få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till personuppgifterna tillsammans med information om hur vi behandlar uppgifterna. Du har rätt att utan kostnad få en kopia av de personuppgifter som NORDIC BEST ENERGI behandlar om dig. Om du begär ytterligare kopior får NORDIC BEST ENERGI ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

I det fall du vill få ett registerutdrag över vilka av dina personuppgifter som NORDIC BEST ENERGI behandlar eller önskar få dina uppgifter rättade eller raderade ska du följa följande rutin:

Skicka in en förfrågan med ärendet, antingen via e-post till info@nordicbestenergi.se eller per post till nedan angiven adress.

För att kunna säkerställa att det är rätt person som gör förfrågan så måste NORDIC BEST ENERGI identifiera personen bakom förfrågan. Identifikation sker genom att du gör en kopia på din giltiga Nordic Best Energi ID-handling, får kopian vidimerad (signerad och daterad av en annan person) och postar detta till nedan angiven adress.

När NORDIC BEST ENERGI erhållit förfrågan och kunnat säkerställa identiteten så behandlas ditt ärende och svar erhålls inom 30 dagar. Du erhåller alltid ditt svar per post till din nuvarande folkbokföringsadress.

9.2. Din rätt att få personuppgifter rättade

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du också rätt att få ofullständiga uppgifter om dig rättade.

9.3. Din rätt att få dina personuppgifter raderade (”Rätten att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade t.ex. om

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlats.

 • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket (under förutsättning att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen).

 • Du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (observera att du alltid har rätt att få personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning raderade).

 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

 • Personuppgifterna måste raderas för att NORDIC BEST ENERGI ska uppfylla en rättslig förpliktelse.

 • Rätten att få uppgifter raderade gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att

 • NORDIC BEST ENERGI ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att BEST ENERGI ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9.4. Din rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. om

Du inte anser att personuppgifterna är korrekta, så att NORDIC BEST ENERGI har möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta;

Behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär att användningen begränsas;

NORDIC BEST ENERGI inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller

Du har invänt mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning, för att vi ska kunna kontrollera om NORDIC BEST ENERGI berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

9.5. Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t. ex. om behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. I de fall det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt från NORDIC BEST ENERGI till en annan personuppgiftsansvarig.

9.6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. NORDIC BEST ENERGI AB får då inte längre behandla personuppgifterna såvida NORDIC BEST ENERGI inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. NORDIC BEST ENERGI har dock rätt att fortsätta behandla uppgifterna om NORDIC BEST ENERGI behöver göra det för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring som grundar sig på en intresseavvägning. NORDIC BEST ENERGI får då inte längre behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

9.7. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi inte respekterat dina rättigheter genom vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktvägar som anges under punkt 11 nedan.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten alternativt Dataskyddsmyndigheten). Kontaktuppgifter till Datainspektionen finner du på www.datainspektionen.se. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

10.Ändringar i NORDIC BEST ENERGIs personuppgiftspolicy

NORDIC BEST ENERGI kan från tid till annan komma att göra ändringar i denna Policy. En uppdaterad version av NORDIC BEST ENERGI personuppgiftspolicy kommer i så fall att publiceras på NORDIC BEST ENERGI hemsida.

11.Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande denna Policy, behandlingen av dina personuppgifter eller för utövande av dina rättigheter (som beskrivits ovan) är du välkommen att kontakta oss på info@nordicbestenergi.se

Om du är missnöjd och vill framföra ett klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta klagomålsansvarig genom att använda dig av följande kontaktuppgifter:

bottom of page